ثبت نام در سامانه امور سهام
توجه:

سهامداران محترمی که سهام حق تقدم شرکت را از طریق بورس خریداری کرده و قبلاً سهامدار شرکت نبوده اند در هنگام ثبت نام در ورود اطلاعات خود دقت نمایند در صورت ثبت اطلاعات اشتباه،عدم لحاظ حق تقدم بر عهده خود سهامدار خواهد بود.

نام
نام خانوادگی
نام پدر
کد ملی